Algemene voorwaarden / Algemene leveringsvoorwaarden


1. Algemeen

1.1. In deze voorwaarden wordt Fishfun.nl , gevestigd te Emmeloord, aangeduid als Fishfun en haar contractspartner als afnemer.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Fishfun.

1.3. Naast deze algemene voorwaarden kan Fishfun aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

1.4. Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden Fishfun heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telex op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.


2. Offertes

2.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

2.2. De prijscouranten en prijsvermeldingen van Fishfun zijn geen offerte.


3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling bij Fishfun op haalbaarheid is beoordeeld. Fishfun heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.


4. Afbeeldingen

4.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

4.2. Alle door of in opdracht van Fishfun gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Fishfun en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.


5. Prijzen

5.1. De zaken van Fishfun worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Fishfun. De diensten van Fishfun worden verricht tegen de prijs die Fishfun na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

5.2. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.


6. Verzending/aflevering

6.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Fishfun de wijze van verzending. In geval Fishfun de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Fishfun. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

6.2. De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.

6.3. In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door Fishfun op te geven opslagplaats, heeft Fishfun het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan Fishfun toekomende rechten.


7. Leveringstermijnen

7.1. De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van Fishfun.

7.2. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

7.3. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Fishfun na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Fishfun een termijn van minimaal 21 dagen zal worden gegund om haar verplichtigingen na te komen.

7.4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere aktie jegens Fishfun. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Fishfun of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.


8. Zichtzendingen

8.1. De door Fishfun afgeleverde artikelen worden voor verzending alsnog getest op functioneren dat hierbij verpakkingen geopend moeten worden spreekt vanzelf.

8.2. Ook op zichtzendingen zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, zij het dat de afnemer de afgeleverde zaken wordt geacht voor zichzelf te hebben besteld en de afnemer de alsdan geldende koopprijs verschuldigd is, wanneer de zaken niet terstond na afloop van de in de bevestiging te noemen termijn voor rekening en risico van de afnemer aan het door Fishfun op te geven adres zijn geretourneerd in de originele verpakking en in de staat waarin Fishfun deze zaken aan de afnemer afleverde.


9. Betaling

9.1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval Fishfun een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9.3. Indien de afnemer de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Fishfun verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.

9.4. Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Fishfun tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan Fishfun te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van

Winkelwagen

Winkelwagen (Winkelwagen is leeg)

Nanotec voerboot

Nanotec GT2 voerboot

VIS TV

De Anatec Spektrum met de FishFun fishfinder gedemonstreerd in de praktijk door Marco Kraal in een aflevering van VisTV:

Links

Recente vangsten